Амур-Нижньодніпровський район Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №269» Дніпровської міської ради

   

Статут ДНЗ

                ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                           Департамент гуманітарної політики

                                                                                           Дніпровської міської ради

   Наказ від «___»_______р. № ___

               Директор департаменту

               гуманітарної політики

               Дніпровської міської ради

   ________________Г.В. Глядчишин

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) №269»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

                                                                                 

 

 

                                                                                                 Прийнято загальними зборами

                                                                                                 трудового колективу

                                                                                                 Протокол №2 від 09.11.2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти          «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №269» Дніпровської міської ради, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 31.10.2007р. №13/22, перереєстровано від 28.10.2009р. №12241050001040694, ідентифікаційний код №35043378.

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. КОМУНАЛЬНИЙ        ЗАКЛАД        ОСВІТИ        «ДОШКІЛЬНИЙ
  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 269» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – дошкільний заклад), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 31.10.2007р. №13/22, перереєстровано від 28.10.2009р. №12241050001040694, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.   
 2. Скорочена назва Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №269» Дніпровської міської ради – КЗО «ДНЗ №269» ДМР.
 3. Місцезнаходження        дошкільного    закладу - 49098,       м. Дніпро,

вул. Малиновського, 20а, тел. (0562) 23-04-85.

 1. Власник дошкільного закладу  - територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради.

Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 1. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (із змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
 2. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп
  встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.
 3. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації
  права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
 4. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних
  завдань дошкільної освіти:
 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів;
 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
  1. Головними завданнями дошкільного закладу є:
 • реалізація державної політики в галузі освіти;
 • створення   безпечних і нешкідливих  умов розвитку, виховання та навчання дітей, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та  забезпечення їх дотримання;
 • виховання у дітей шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв України, державної та   рідної мови,   національних цінностей українського народу;
 • формування особистості дитини, її досвіду, умінь та навичок, необхідних для навчання у школі;
 • формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;
 • надання кваліфікованої психолого-педагогічної допомоги батькам у вихованні і  розвитку дитини.
  1. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює свою
   діяльність   в   межах   компетенції,   передбаченої   чинним   законодавством, Положенням та даним Статутом.
  2. Дошкільний    заклад    несе    відповідальність    перед    особою,
   суспільством і державою за:
 • реалізацію   головних   завдань   дошкільної   освіти,   визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
 • дотримання фінансової дисципліни та зберігання матеріально-технічної бази.
  1. Взаємовідносини  між дошкільним  закладом  з  юридичними  і
   фізичними особами визначаються угодами, що складені між ними.

 

 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

 1. Дошкільний заклад розрахований на 220 місць.
 2. Групи комплектуються за віковими ознаками на підставі Положення.
 3. У дошкільному закладі функціонують 9 груп загального розвитку. З

них: груп раннього віку - 3; груп дошкільного віку - 6.

Формування груп проводиться щороку (на 1 вересня поточного року) згідно електронної реєстрації.

 1. Дошкільний  заклад має  групи денного  перебування дітей.  За
  бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути організовані групи короткотривалого перебування дітей, групи з гнучким режимом дня.
 2. Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно
  надати:
 1. згоду на обробку персональних даних;

б)  заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

в) медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад;

г) медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

д) копію свідоцтва про народження дитини;

е) документи для встановлення батьківської плати за

 харчування (для дітей з родин пільгових категорій).

 1. Наповнюваність груп становить:
 • для дітей від одного до трьох років - до 15 осіб;
 • для дітей від трьох до шести (семи ) років - до 20 осіб;
 • в оздоровчий період - до 15 осіб.
  1. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі в разі:
 • її хвороби або карантину;
 • санаторного лікування;
 • хвороби або відпустки матері;
 • на час чергової відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
 • у літній оздоровчий період (75 діб);
 • під час канікул (осінні – 5 календарних дні, зимові – 10, весняні - 10).
  1. Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись:
 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на  підставі  медичного  висновку  про  стан  здоров'я  дитини,  що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців згідно Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями);
 • батьки або особи, які їх замінюють попереджаються про відрахування дитини письмово за 10 календарних днів.

 

 1. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

3.1.   Дошкільний   заклад   працює   за  п'ятиденним   робочим  тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні: субота, неділя та святкові.

3.2.    Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

          Початок роботи     -   7.00

          Закінчення    -   17.30  

Чергова група - 17.30 - 18.00.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

4.1.    Навчальний     рік   у   дошкільному закладі починається 1 вересня і

закінчується   31 травня   наступного   року, а  оздоровчий   період: з 1 червня -  по 31 серпня.

4.2.    Дошкільний   заклад   здійснює   свою   діяльність   відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План   роботи   схвалюється   педагогічною   радою         дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

4.4. Мова навчання та виховання дітей в дошкільному закладі – українська, визначається відповідно до Конституції України і законів про мови, наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016р. №251.

4.5. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі спрямовується на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компонента дошкільної освіти.

 

5. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

5.1.  Учасниками навчально-виховного процесу дошкільного закладу є:

 • вихованці;
 • педагогічні працівники;
 • медичні працівники;
 • помічники вихователів;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

5.2.   За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального,
морального заохочення:

 • підвищення кваліфікаційної категорії;
 • грошова премія;
 • подяка;
 • почесна грамота.

5.3.   Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

5.4.    Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

         Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному
  закладі у встановленому порядку (згідно «Порядку встановлення плати батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», затвердженого наказом МОН України 21.11.2002р. №667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002р. №953/7241 п. 2.8);
 • своєчасно    повідомляти    дошкільний    заклад    про    можливість
  відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров'я дитини;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

5.5.    На    посаду    педагогічного    працівника    дошкільного    закладу приймається особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу або неповну вищу педагогічну освіту, забезпечує
результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

5.6.   Трудові   відносини   регулюються   законодавством   України   про
працю, Законом  України «Про  дошкільну  освіту»,   іншими  нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.7.   Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;
 • на підвищення  кваліфікації,  участь  у  методичних  об'єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити     в     установленому     порядку     науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;
 • на    соціальне    та    матеріальне    забезпечення    відповідно    до
  законодавства;
 • об'єднуватися у профспілки та бути  членами  інших об'єднань
  громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі і гідності;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

5.8.    Педагогічні працівники зобов'язані:

 • виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку,
  умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі,
  поважати гідність дитини та її батьків або осіб, які їх замінюють;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких
  форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати   участь   у   роботі   педагогічної  ради   та   інших   заходах,
  пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

5.9.    Педагогічних та інших   працівників   дошкільного   закладу

призначає на посаду та звільняє з посади завідувач.

5.10.  Працівники   дошкільного   закладу   несуть   відповідальність   за
збереження   життя,    фізичне   і   психічне   здоров’я   дитини   згідно   із законодавством.

5.11.   Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26
Закону   України    «Про   забезпечення   санітарного   та   епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

5.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають  атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників   України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

5.13.   Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут,
правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу , не виконують посадових   обов'язків,   умови   колективного  договору  (контракту)  або  за результатами  атестації,  не відповідають займаній  посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

6. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

6.1. Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.

6.2.   Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює
його завідувач, який призначається і звільняється з посади наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради згідно з чинним законодавством.

Завідувач дошкільного закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених
  Законом    України    «Про    дошкільну    освіту»    та   забезпечення
  дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює   керівництво   і   контроль   за   діяльністю   дошкільного
  закладу;
 • діє   від   імені   дошкільного   закладу,   представляє   його   в   усіх
  державних органах, установах  і  організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається   в   установленому   порядку   майном   і   коштами
  дошкільного   закладу   і   відповідає   за   дотримання   фінансової
  дисципліни та збереження матеріально-технічної бази дошкільного
  закладу;
 • має право першого підпису платіжних документів для здійснення
  видатків;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
 • видає у межах своєї компетенції розпорядження, контролює їх
  виконання;
 • затверджує   штатний   розпис   за   погодженням   із   власником
  дошкільного закладу;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування
  дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність   застосованих   форм,   методів   і засобів розвитку,       виховання       і       навчання       дітей       їх    віковим,
  психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньо-виховної   роботи, заохочує   творчі   пошуки,   дослідно-експериментальну   роботу педагогів;
 • організує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про свою діяльність (навчально-виховну,  економічну, фінансово-господарську) на загальних зборах колективу  дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.

6.3. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним закладом є педагогічна рада дошкільного закладу.

До складу педагогічної ради входять: керівник та його заступники з навчально-виховної роботи, педагогічні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.

Запрошеними на засідання педагогічної ради з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради дошкільного закладу є його завідувач.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу  щодо   підвищення   кваліфікації педагогічних працівників,    розвитку    їх    творчої    ініціативи,    впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення    з    інших    питань    професійної    діяльності
  педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

6.4.  Органом  громадського  самоврядування  дошкільного  закладу  є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що  скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – 50% чоловік, батьків – 50% чоловік.

Термін їх повноважень становить 1 навчальний рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення;
 • обирають    раду    дошкільного    закладу,    її    членів    і    голову,
  встановлюють строк їх повноважень;
 • заслуховують  звіт керівника дошкільного  закладу,  голови ради
  дошкільного закладу з питань статутної діяльності дошкільного закладу,   дають   їй   оцінку      шляхом   таємного   або   відкритого
  голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-
  господарської діяльності дошкільного закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку
  дошкільного закладу.

6.5.   У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

     Кількість засідань ради визначається потребою.

     Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому

бере участь  не  менше  двох  третин  її членів  (працівники  дошкільного закладу, батьки або особи, які їх замінюють, власник, спонсори та інші).

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх замінюють.

Рада дошкільного закладу:

 • затверджує разом із власником Статут дошкільного закладу, зміни
  та доповнення до нього;
 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • розглядає та погоджує режим роботи дошкільного закладу та груп;
 • підтримує   громадські   ініціативи   щодо   удосконалення  розвитку
  навчання та виховання дітей;
 • погоджує зміст і форми роботи з батьками або особами, які їх замінюють, їх педагогічної освіти;
 • порушує     питання     про     розірвання     трудового    договору    з
  працівником, який не відповідає займаній посаді;
 • розглядає  пропозиції,   скарги,  зауваження  учасників  навчально-
  виховного процесу, відповідних структурних підрозділів органів
  державного управління з  питань роботи дошкільного закладу і
  приймає відповідні рішення;
 • контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки
  використання бюджетних та позабюджетних коштів дошкільного
  закладу для вирішення перспективних проблем удосконалення його
  діяльності.

6.6.    У дошкільному закладі діє піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу. Піклувальна рада (у складі 5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основним завданням піклувальної ради є:

 • співпраця     з     органами     виконавчої     влади,     підприємствами,
  установами,   навчальними   закладами,   організаціями,   окремими
  громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у
  дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної,
  корекційно-відновлювальної,   лікувально-оздоровчої                       бази дошкільного закладу;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного
  закладу;
 • сприяння   організації   та   проведення   заходів,   спрямованих   на
  охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація    дозвілля    та    оздоровлення    дітей    і    працівників
  дошкільного закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним
  закладом;
 • сприяння    соціально-правовому    захисту    учасників    навчально-
  виховного процесу.

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

7.1.  Харчування   забезпечується департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

7.2.    У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування. У групах з короткотривалим перебуванням дітей норми і кратність харчування визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють відповідно до норм.

7.3.  Контроль за організацією та якістю харчування,  закладкою  продуктів харчування,  кулінарною  обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання,   дотриманням   термінів   реалізації   продуктів   покладається   на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 

8. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

8.1.   Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється Комунальним закладом «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8» на безоплатній основі на підставі наказу №434 «Про дошкільне, шкільне медичне забезпечення».

8.2  Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, у тому числі проведення обов'язкових оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним     розвитком      дитини,      організацію      фізичного      виховання, загартування, дотримання санітарних норм та правил, режиму та якістю харчування.

8.3.  Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1.  Дошкільний заклад використовує земельну ділянку площею 8932 м, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, спортивні та ігрові майданчики.

9.2. Майно дошкільного закладу використовується на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про застосування і Статуту дошкільного закладу та укладеним ним угод.

9.3.   Дошкільний    заклад    відповідно    до    чинного    законодавства
користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

9.4.  Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна
дошкільного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані дошкільному закладу внаслідок порушення його   майнових   прав   іншими   юридичними   особами,   відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

9.5.  Для забезпечення навчально-виховного процесу база дошкільного
закладу складається  із  групових  кімнат,   спалень,   а також  музичної та переобладнаної спортивної зали, методичного та медичного кабінетів, харчоблоку, кабінету психолога тощо.

9.6.   Відчуження   та   списання   основних   засобів   і   майна,   що   є
комунальною   власністю   територіальної   громади   міста   і   закріплені   за дошкільним закладом, здійснюється за погодженням з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1.   Фінансово-господарська     діяльність     дошкільного     закладу
здійснюється на основі його кошторису.

10.2.   Джерелами формування кошторису дошкільного закладу є:

 • майно власника;
 • кошти    місцевого    бюджету    у    розмірі,    передбаченому нормативами фінансування дошкільної освіти для забезпечення виконання програми в обсязі Державних стандартів;
 • інші надходження не заборонені законодавством України.

10.3.   Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад. За рішенням власника дошкільного закладу бухгалтерській облік здійснюється через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

10.4.   Статистична   звітність   про   діяльність   дошкільного закладу
здійснюється відповідно до законодавства.

10.5.     Відповідно до          Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016р. №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій до реєстру та виключення з реєстру» ст.133.4 Податкового кодексу України:

 • забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати  їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;
 • доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

11.1.  Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2.  Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог
щодо змісту, рівня й  обсягу дошкільної освіти  здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів, власником (територіальна громада міста), департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

11.3.  Зміст, форми і періодичність контролю, пов'язаного з навчально-
виховним процесом, визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше   1-2 рази на рік.  Зміст,  форми та періодичність контролю, пов'язаного з навчально-виховною діяльністю, встановлюється власником дошкільного закладу.

 

12. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

12.1.   Припинення    дошкільного    закладу    здійснюється    шляхом
реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або   ліквідації —  за  рішенням
власника, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду.

12.2.      При припиненні (реорганізації та ліквідації) діяльності дошкільного закладу працівникам, які   звільняються,    гарантується    дотримання    їх    прав    та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективного договору.

12.3.      Ліквідація   дошкільного   закладу   здійснюється   ліквідаційною комісією, яка створюється власником або рішенням суду.

12.4.      У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

12.5.      У  випадку   реорганізації  дошкільного   закладу   його   права   і обов'язки переходять до правонаступника.